MK8 Australia max VR

Rank Date Name Country NNID
1. 08/03/2016 Vinny vince460
2. 22/08/2018 Jigz JiGGa1313

 

MK8DX Australia max VR

Rank Date Name Country Twitter
1. 23/09/2018 Amanda AMk8dx
2. 04/02/2019 Flygon  
3. 01/04/2019 Zane'o  
4. 26/05/2019 Anthony MKWAnthony
5. 16/06/2019 Ashalenko Ashalenko
6. 27/06/2019 jonquils  
7. 28/07/2019 Henry henrymk8d
8. 07/08/2019 Dastardly  
9. 08/09/2019 Scotty ScottyMK_
10. 25/02/2020 BeauDragon